Normes


1. El Campionat es jugarà pel sistema suís a 5 rondes. Cada ronda es jugarà a 12 dats, 101 punts o 55 minuts, el que succeeixi abans.
Per a establir la classificació es tindrà en compte el nombre de partides guanyades, major diferència de punts i major nombre de punts totals aconseguits.
La màxima puntuació que es comptabilitzarà per partida serà de 121 punts.
Les partides empatades comptaran com ½ partida guanyada per cada parella.

2. Sistema de joc: la modalitat de joc serà de botifarra lliure.

3. Sorteig: per al primer dat, un jugador qualsevol tallarà la baralla i alçarà una carta. Si és un Oro, farà trumfo el jugador de la dreta del que ha tallat; si és Copa, el company; si és Espasa, el de l’esquerra; i si és Basto, ell mateix.

4. Remena el jugador de l’esquerra del que dóna i talla el de la dreta.

5. En cas de donar malament les cartes, el responsable tornarà a donar però, en cas de reincidència, passarà la mà al jugador de la seva dreta. Aquest dat es tindrà per no jugat.

 6. Els jugadors no poden mirar les cartes fins que el que fa trumfo canti o bé delegui al company.

7. Pregaríem què les úniques paraules utilitzades fossin els noms dels pals (Oros, Copes, Espases, Bastos), Botifarra, Delego, Bé, Contro i Recontro. Evitar qualsevol altra paraula.

8. Es podrà consultar la darrera basa jugada de cada munt o piló.

9. En cas de jugar una carta il·legal, si l’errada es detecta abans d’haver jugat cap carta de la següent basa, es rectificarà la basa. Si l’errada es detecta posteriorment, la parella infractora perdrà la totalitat dels punts en joc.

10. Es recomana no estendre les darreres bases donant-les per guanyades. Si a l’estendre hi ha alguna basa que poden fer la parella contraria, es considerarà renunci.

 11. Es pot contrar i recontrar, tant en trumfo com en botifarra, però no Sant Vicenç.

 12. Les situacions no previstes en aquestes normes, seran resoltes d'acord amb les normes generals i el dictamen de les persones assignades a la taula que, fins i tot i si ho creuen convenient, podran fer repetir la partida.

13. Si abans d'iniciar una partida les parelles es posen d'acord pel que fa a la penalització d'errades i renuncis, poden fer-ho.

14. En acabar de jugar cada ronda, les parelles signaran el full de resultats. La parella guanyadora serà l'encarregada de fer arribar a la taula-control el resultat de la partida.

15. Si una partida no es juga per incompareixença d’una part, la puntuació serà de 72 a 0 a favor de la parella present. S'entendrà per incompareixença quan una de les parelles en la seva totalitat o un dels seus integrants no estigui assegut a taula 15 minuts després que l'organització comuniqui l'inici de la partida.